Drzwi wybuchoodporne - osobowe

Drzwi wybuchoodporne

Skonstruowane i wyprodukowane na podstawie normy PN-EN 14591-1:2005 Ochrona przeciwwybuchowa w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych -- Systemy zabezpieczenia -- Część 1: Zapory przeciwwybuchowe o wytrzymałości na ciśnienie 2 bar.

Drzwi tworzą system zabezpieczający przed falą wybuchu o nadciśnieniu 2 bar, jaka może wystąpić w podziemnym zakładzie górniczym. Zapewnia przepływ powietrza po wybuchu i ogranicza jego skutki na system wentylacji Kopalni, pozostawia możliwość ucieczki i prowadzania akcji ratowniczej.

Konstrukcja drzwi została sprawdzona poprzez szereg doświadczeń przeprowadzonych w Kopalni Doświadczalnej "Barbara" przy udziale Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. Badania zostały potwierdzone pozytywną opinią tych instytutów.